Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Aktuelni konkursi
-
-
-
-
Godišnji izveštaji o radu javnih preduzeća
Cenovnik usluga javnih preduzeća
Promo materijali i brošure
Baze podazaka
Službeni list opštine Beočin
Pitajte predsednika
Pitajte predsednika skupštine
Javne nabavke

Служба за инспекцијске послове и урбанизам

Јавна презентација урбанистичких пројеката1. Урбанистички пројекат за изградњу стамбеног објекта спратности Су+П+4+Пк на кат. парцели бр. 1689/10, К.О. Беочин

2. Урбанистички пројекат за потребе изградње стамбеног објекта у функцији пољопривреде са помоћним и економским објектом у Беочину на кп 2904 КО Беочин

3. Урбанистички пројекат за изградњу приступне саобраћајнице у викенд насељу на к.п. бр. 3295 КО Баноштор, Општина Беочин

4. Урбанистички пројекат за потребе изградњe станице за точење компримованог природног гаса кп 1467/21 КО Беочин и саобраћајног прикључка на делу кп 1467/4 КО Беочин, у Беочину

5. Урбанистички пројекат за изградњу линије 3 за ринфузни утовар цемента у аутоцистерне у кругу фабрике цемента "Lafarge BFC" Беочин на кп 1461/8 КО Беочин, У Беочину


-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-