Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
Razvojni fond Vojvodine
-
-
-
-
-
-
РЕПУБЛИКА СРБИЈА- АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БЕОЧИН – ОПШТИНСКА УПРАВА
НАЧЕЛНИЦА
Број:01-02-123/2023
Дана: 07.11.2023.године
Б Е О Ч И Н
 

На основу члана 56., члана 57. и члана 58. Закона о заштиту података о личности („Сл. гласник РС“ бр. 87/2018) и члана 24. Одлуке о Општинској управи општине Беочин („Сл. Лист општине Беочин“ број 10/2022) начелница Општинске управе Беочин доноси

ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ ЛИЦА ЗА ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Члан 1.

МАЈА БОЛТА дипл. правник у Општинској управи Беочин распоређена на радно место имовинско- правни послови и послови локалне пореске администрације ИМЕНУЈЕ СЕ за лице заштиту података о личности у Општинској управи Беочин.

Адреса: Фрушкогорска 25, Нови Сад
Контакт телефон: 064/9355804
Е-маил: maja.bolta@beocin.ls.gov.rs

Члан 2.

Именовано лице за заштиту података о личности из тачке 1. ове Одлуке дужно је да извршава своје обавезе прописане чланом 58. Закона о заштити података о личности( „ Сл. гласник РС“ бр. 87/2018) и то:

Члан 3.

У извршавању својих обавеза лице за заштиту података о личности дужно је да посебно води рачуна о ризику који се односе на радње обраде, узимајући у обзир природу, обим, околности и сврхе обраде;

Члан 4.

Лице из тачке 1. ове Одлуке је искључиво одговорно Начелнику Општинске управе Беочин за извршавање својих обавеза из члана 2. ове Одлуке.

Члан 5.

Ову одлуку објавити на огласној табли и интернет презентацији Општине Беочин, а иста ступа на снагу наредног дана од објављивања;

Доставити:

  1. Именованој;
  2. Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности;
  3. Одељењу за имовинске опште и заједничке послове;
  4. Архиви;
Начелница Општинске управе
Гордана Ћировић
дипл. правник

Преузмите дигитално потписану одлуку:

-
-
-
-
-
-
-