Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Aktuelni konkursi
-
-
-
-
Godišnji izveštaji o radu javnih preduzeća
Cenovnik usluga javnih preduzeća
Promo materijali i brošure
Baze podazaka
Službeni list opštine Beočin
Pitajte predsednika
Pitajte predsednika skupštine
Javne nabavke

Јавни увид

РЕПУБЛИКА СРБИЈА-АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БЕОЧИН-ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за инспекцијске послове,
урбанизам и заштиту животне средине

На основу члана 50. став 1. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр.,64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012-одлука УС,42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 54/2013 решење УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020 и 52/2021), члана 55. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС", бр. 32/2019) и Извештаја Комисије за планове Општине Беочин број 01-06-159/1 од 04.11.2022. године

ОГЛАШАВА
ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД

НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОВРШИНСКОГ КОПА „ФИЛИЈАЛА“ КО БЕОЧИН

Јавни увид НАЦРТА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОВРШИНСКОГ КОПА „ФИЛИЈАЛА“ КО БЕОЧИН од октобра 2022. године, израђен од стране ЈП ЗА ПОСЛОВЕ УРБАНИЗМА „УРБАНИЗАМ“ СРЕМСКА МИТРОВИЦА, у трајању од 30 дана одржаће се у периоду од 24.11.2022. године до 23.12.2022. године, сваког радног дана од 9 до 12 часова, у просторијама Општинске управе општине Беочин, ул. Светосавска 25. соба број 9.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у плански документ, као и да у току трајања јавног увида доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику Одељењу за инспекцијске послове, урбанизам и заштиту животне средине Општинске управе општине Беочин, Беочин ул. Светосавска 25. Нацрт планског документа је доступан и на интернет страници Општине Беочин www.beocin.rs (у делу урбанизам и грађевинарство).

Јавна седница Kомисије за планове одржаће се 27. децембра 2022. године са почетком у 13,00 часова у просторијама СО Беочин, Светосавска 25. Беочин, велика сала. Заседање Kомисије обавиће се уз учешће обрађивача Плана. Раду Kомисије могу присуствовати представници правних лица и физичка лица која су поднела примедбе у писаном облику у току трајања јавног увида, која могу у одређеном времену образложити примедбе пред Kомисијом.


Преузмите документ

Нацрт плана детаљне регулације површинског копа „Филијала“ К.О. Беочин

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-