Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Aktuelni konkursi
-
-
-
-
Godišnji izveštaji o radu javnih preduzeća
Cenovnik usluga javnih preduzeća
Promo materijali i brošure
Baze podazaka
Službeni list opštine Beočin
Pitajte predsednika
Pitajte predsednika skupštine
Javne nabavke

Јавни увид

РЕПУБЛИКА СРБИЈА-АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БЕОЧИН-ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за инспекцијске послове,
урбанизам и заштиту животне средине

На основу члана 50. став 1. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 72/09, 81/09-исп., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 - др. закон), члана 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", број 135/04 и 88/10) и Извештаја Комисије за планове Општине Беочин број 01-06-95/2 од 04.10.2021. године

ОГЛАШАВА
ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД

НАЦРТА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОВРШИНСКОГ КОПА „ФИЛИЈАЛА“ К.О. БЕОЧИН
И
ИЗВЕШТАЈА О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОВРШИНСКОГ КОПА „ФИЛИЈАЛА“ К.О. БЕОЧИН НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Јавни увид НАЦРТА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОВРШИНСКОГ КОПА „ФИЛИЈАЛА“ К.О. БЕОЧИН од јуна 2021. године и ИЗВЕШТАЈА О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОВРШИНСКОГ КОПА „ФИЛИЈАЛА“ К.О. БЕОЧИН НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ од јуна 2021. године, израђене од стране ЈП ЗА ПОСЛОВЕ УРБАНИЗМА „УРБАНИЗАМ“ СРЕМСКА МИТРОВИЦА, у трајању од 30 дана одржаће се у периоду од 28. октобра 2021. године до 26. новембра 2021. године, сваког радног дана од 9 до 12 часова, у просторијама Општинске управе општине Беочин, ул. Светосавска 25. соба број 5.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у плански документ и Извештај, као и да у току трајања јавног увида доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику Одељењу за инспекцијске послове, урбанизам и заштиту животне средине Општинске управе општине Беочин, Беочин ул. Светосавска 25. Нацрт планског документа и Извештаја је доступан и на интернет страници Општине Беочин www.beocin.rs (у делу урбанизам и грађевинарство).

Јавна седница Kомисије за планове одржаће се 01. децембра 2021. године са почетком у 13,00 часова у просторијама СО Беочин, Светосавска 25. Беочин, велика сала. Заседање Kомисије обавиће се уз учешће обрађивача Плана и Извештаја. Раду Kомисије могу присуствовати представници правних лица и физичка лица која су поднела примедбе у писаном облику у току трајања јавног увида, која могу у одређеном времену образложити примедбе пред Kомисијом.


Преузмите документ

Нацрт плана детаљне регулације површинског копа „Филијала“ К.О. Беочин и извештаја о стратешкој процени утицаја

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-