Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Aktuelni konkursi
-
-
-
-
Godišnji izveštaji o radu javnih preduzeća
Cenovnik usluga javnih preduzeća
Promo materijali i brošure
Baze podazaka
Službeni list opštine Beočin
Pitajte predsednika
Pitajte predsednika skupštine
Javne nabavke
<< Nazad

REPUBLIKA SRBIJA – AP VOJVODINA
OPŠTINA BEOČIN – OPŠTINSKA UPRAVA
Služba za inspekcijske poslove i urbanizam
B E O Č I N

OBAVEŠTENjE O MOGUĆNOSTIMA OZAKONjENjA
NEZAKONITO IZGRAĐENIH OBJEKATA 

Zakonom o ozakonjenju objekata (zakon je objavljen u „Službenom glasniku RS“, br. 96/2015 od 26.11.2015. godine), koji je stupio na snagu 27.11.2015. godine, propisano je da predmet ozakonjenja mogu biti sledeći objekti:

  1. Objekat za koji je podnet zahtev za legalizaciju u skladu sa ranije važećim zakonom kojim je bila uređena legalizacija objekata, do 29. januara 2014. godine i takvi zahtevi se smatraju zahtevima u smislu Zakona o ozakonjenju objekata, što znači da vlasnici nezakonito izgrađenih objekata koji su podneli zahtev po ranije važećim propisima nemaju obavezu ponovnog podnošenja zahteva;

Za objekta za koje je podnet zahtev za legalizaciju objekata po ranije važećim zakonima, postupak se pokreće danom stupanja na snagu Zakona o ozakonjenju objekata i nadležni organ će pismenim putem obavestiti vlasnika nezakonito izgrađenog objekta o potrebnoj dokumentaciji koju će vlasnik dostaviti kako bi se okončao postupak ozakonjenja.

  1. Objekat za koji nije podnet zahtev za legalizaciju u skladu sa ranije važećim zakonima kojima je bila uređena legalizacija objekata, a koji je vidljiv na satelitskom snimku teritorije Republike Srbije za 2015. godinu;

Za objekte za koje nije podnet zahtev za legalizaciju u skladu sa ranije važećim zakonima izvršiće se popis, odnosno evidentiranje nezakonito izgrađenih objekata. Po završetku popisa, nadležni građevinski inspektor će doneti pojedinačna rešenja o rušenju objekata, za nezakonito izgrađen objekat koji je na popisu. Po osnovu rešenja građevinskog inspektora, Služaba za inspekcijske poslove i urbanizam će po službenoj dužnosti pokrenuti postupak ozakonjenja i pismenim putem će obavestiti vlasnika nezakonito izgrađenog objekta o potrebnoj dokumentaciji koju će vlasnik dostaviti kako bi se okončao postupak ozakonjenja.

Vlasnici nezakonito izgrađenih objekata, delova objekta, odnosno izvedenih radova bez odobrenja za izvođenje radova (po članu 145. Zakona o planiranju i izgradnji) za koje nije podnet zahtev za legalizaciju objekta po ranije važećim zakonima mogu obavestiti građevinsku inspekciju da imaju nezakonito izgrađeni objekat.

Formular obaveštenja moguće je preuzeti u zgradi Opštine Beočin u Beočinu, ul. Svetosavska br. 25, u prostorijama Mesnih kancelarija Rakovac, Beočin, Beočin selo, Brazilija, Čerević, Banoštor, Sviloš, Grabovo, Susek i Lug, kao i na internet stranici Opštine Beočin www.beocin.rs. Popunjen formular obaveštenja dostaviti građevinskoj inspekciji putem pisarnice Opštinske uprave Beočin, Beočin ul. Svetosavska br.25. Formular se može dostaviti lično, putem pošte ili predajom u mesnoj kancelariji.

  1. Objekat za koji je podnet zahtev u skladu sa Zakonom o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole, za koje postupak nije pravnosnažno okončan;

Postupak se pokreće danom dostavljanja spisa predmeta od strane RGZ, Službe za katastar nepokretnosti Beočin i nadležni organ će pismenim putem obavestiti vlasnika nezakonito izgrađenog objekta o potrebnoj dokumentaciji koju će vlasnik dostaviti kako bi se okončao postupak ozakonjenja.

  1. Objekat na kome je upisano pravo svojine u skladu sa Zakonom o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole.

Za lica koja su vlasnici objekata navedenih u tački 4, postupak se pokreće podnošenjem zahteva za ozakonjenje. To lice zahtev podnosi u roku od 6 meseci od dana stupanja na snagu Zakona o ozakonjenju objekata, odnosno do 27. maja 2016. godine.

NAPOMENA: Zakon o ozakonjenju objekata se ne primenjuje:

  1. na objekte za koje je, izdato rešenje o građevinskoj dozvoli (koji su izgrađeni u skladu sa odobrenom tehničkom dokumentacijom), a koji se koriste bez izdatog rešenja o upotrebnoj dozvoli. Rešenje o upotrebnoj dozvoli pribavlja se u skladu sa zakonom kojim se uređuje izgradnja objekata;

  2. na objekte koji su izgrađeni u skladu sa propisima po kojima u vreme izgranje nije bila propisana obaveza pribavljanja građevinske dozvole.

ŠEF SLUŽBE
Ljubica Cesarec

Preuzmite obaveštenje

Obaveštenje za evidentiranje
nezakonito izgrađenih objekata
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
27