Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Aktuelni konkursi
-
-
-
-
Godišnji izveštaji o radu javnih preduzeća
Cenovnik usluga javnih preduzeća
Promo materijali i brošure
Baze podazaka
Službeni list opštine Beočin
Pitajte predsednika
Pitajte predsednika skupštine
Javne nabavke
<< Nazad
Beočin, 9. mart 2022.

Održana 49. sednica Opštinskog veća

Održana 49. sednica Opštinskog veća

Dana 09.03.2022. godine održana je 49. sednica Opštinskog veća na kojoj su utvrđeni predlozi više Odluka koje će biti upućene Skupštini opštine na razmatranje i donošenje.

Utvrđen je Predlog Odluke o usklađivanju Osnivačkog akta Centra za kulturu, sport i turizam opštine Beočin sa Zakonom o kulturi kao i Predlog Odluke o usvajanju Etičkog kodeksa ponašanja funkcionera lokalne samouprave koji ima za cilj da nastavi primenu uspostavljenih etičkih standarda kojih treba da se pridržavaju svi lokalni funkcioneri.

Održana 49. sednica Opštinskog većaOdržana 49. sednica Opštinskog veća

Savet za zdravlje opštine Beočin je izradio Plan javnog zdravlja opštine Beočin za period 2022-2025 godina sa Akcionim planom, kao najvažniji strateški dokument kojim će se jačati institucionalni kapaciteti, promovisati značaj javnog zdravlja i raditi na stvaranju uslova da dostupnost zdravstvenoj zaštiti bude što sveobuhvatnija. O implementaciji Plana će se starati Savet za zdravlje uz podršku Opštine, zdravstvenih ustanova sa teritorije opštine i pokrajine kao i drugih relevantnih subjekata sa teritorije opštine Beočin ( vaspitno-obrazovne ustanove, privredni subjekti, udruženja građana).

Na osnovu predloga Nacionalnih saveta nacionalnih manjina i predloga Komisije za kadrovska i administrativna pitanja i radne odnose Opštinsko veće je utvrdilo predlog Rešenja o imenovanju članova Saveta za međunacionalne odnose opštine Beočin, koga čine predstavnik srpskog naroda i slovačke, mađarske, hrvatske i romske nacionalne manjine.

Takođe, Veće je utvrdilo i predloge Rešenja o davanju saglasnosti na Programe rada i poslovanja i na Posebne programe korišćenja subvencija iz budžeta opštine za JKP "Beočin" Beočin i JP "Toplana" Beočin za 2022. godinu, kao i na Plan i program poslovanja Centra za kulturu, sport i turizam opštine Beočin za 2022. godinu. Skupštini se upućuje na razmatranje i Izveštaj o radu Opštinskog štaba za vanredne situacije za 2021. godinu i Plan rada Štaba za 2022. godinu.

Održana 49. sednica Opštinskog većaOdržana 49. sednica Opštinskog veća

Opštinsko veće je utvrdilo Predlog Odluke o sprovođenju Javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog preduzeća "Toplana" Beočin sa tekstom oglasa o Javnom konkursu za izbor direktora Javnog preduzeća "Toplana" Beočin kojim treba da započne izbor kandidata za direktora ovog javnog preduzeća.

U cilju sprovođenja Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama Opštinsko veće je donelo Odluku o obrazovanju jedinica civilne zaštite opšte namene i specijalizovane jedinice civilne zaštite za uzbunjivanje na teritoriji opštine Beočin.

Kao redovnu godišnju aktivnost Veće je donelo i Operativni plan odbrane od poplava za vode II reda na teritoriji opštine Beočin za 2022. godinu, uz prethodno pribavljeno mišljenje Javnog vodoprivrednog preduzeća "Vode Vojvodine" Novi Sad.

Po prvi put Opštinsko veće je donelo Godišnji Program raspodele sredstava za realizaciju mera razvoja šuma i šumarstva opštine Beočin za 2022. godinu po kom će se sredstva ostvarena od naknade za korišćenje drveta u skladu sa Zakonom o šumama utrošiti na uređenje parkovskih i drvenastih vrsta na području urbane zone opštine Beočin.

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1417