Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Aktuelni konkursi
-
-
-
-
Godišnji izveštaji o radu javnih preduzeća
Cenovnik usluga javnih preduzeća
Promo materijali i brošure
Baze podazaka
Službeni list opštine Beočin
Pitajte predsednika
Pitajte predsednika skupštine
Javne nabavke
<< Nazad
Beočin, 23. april 2021.

Održana osma sednica Skupštine opštine Beočin

Održana osma sednica Skupštine opštine Beočin

U petak, 23. aprila 2021. godine održana je osma sednica Skupštine opštine Beočin, uz prisustvo svih odbornika i na kojoj je razmatrano 28. tačaka dnevnog reda.

Održana osma sednica Skupštine opštine BeočinOdržana osma sednica Skupštine opštine Beočin

Među značajnijim odlukama je Odluka o mesnim zajednicama na teritoriji optine Beočin koja je predložena u cilju usklađivanja sa odredbama Zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi i kojom su regulisana pitanja mesne samouprave, njenih oblika i pravnog statusa, njihovog obrazovanja odnosno ukidanja kao i pitanja vezana za savete mesnih zajednica i njihov izbor i rad. Sa istim ciljem, usklađivanje sa zakonom, je doneta i Odluka o osnivanju Saveta za međunacionalne odnose opštine Beočin.

Održana osma sednica Skupštine opštine BeočinOdržana osma sednica Skupštine opštine Beočin

U cilju realizacije Regionalnog plana upravljanja otpadom za Grad Novi Sad i opštine Bačka Palanka, Bački Petrovac, Beočin, Žabalj, Srbobran, Temerin i Vrbas u formiranju regiona za upravljanje komunalnim otpadom koje su opštine potpisnice donele u maju 2020. godine, odbornici su razmatrali i usvojili Odluku o pristupanju izradi Lokalnog plana upravljanja otpadom u opštini Beočin koji će imati zadatak da prikazaže trenutno stanje u oblasti upravljanja otpadom, količine i vrstu otpada, način sakupljanja, tretiranja i zbrinjavanja otpada kao i dugoročno uspostavljanje održivog sistema za upravljanje otpadom, za naredni period od deset godina.

Održana osma sednica Skupštine opštine BeočinOdržana osma sednica Skupštine opštine Beočin

Takođe, usvojeni su i Odluka o izmenama i dopunama Odluke o komunalnim delatnostima kojom se obavljanje poslova redovnog održavanja opštisnkih puteva i ulica, a koji se odnose na mestimičnu površinsku obradu kolovoznog zastora poverava JKP "Beočin" Beočin kao i Programi koji se odnose na raspolaganje nepokretnostima i građevinskim zemljištem u 2021. godini.

Održana osma sednica Skupštine opštine BeočinOdržana osma sednica Skupštine opštine Beočin

Odbornici su dali saglasnost i na programe rada JKP "Beočin" Beočin, JP "Toplana" Beočin i Centra za kulturu, sport i turizam za 2021. godinu i prihvatili izveštaje Pravobranilaštva i Opštinskog štaba za vanredne situacije za 2020. godinu.

Održana osma sednica Skupštine opštine BeočinOdržana osma sednica Skupštine opštine Beočin

Među kadrovskim pitanjima svakako je najznačajnije imenovanje Ivane Brankov za direktora Centra za kulturu, sport i turizam opštine Beočin, na mandatni period od četiri godine, a na osnovu sprovedenog javnog konkursa.

Takođe, imenovan je i novi sastav Upravnog odbora Predškolske ustanove "Ljuba Stanković" Beočin.

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1371