Сачекајте моменат!!!Општина Беочин
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Време у Беочину
15 °C  88 % Претежно ведро
-
Актуелни конкурси
-
-
-
-
Годишњи извештаји о раду јавних предузећа
Ценовник услуга јавних предузећа
Промо материјали и брошуре
Базе подазака
Службени лист општине Беочин
Питајте председника
Питајте председника скупштине
Јавне набавке
<< Назад
Беочин, 25. април 2019.

Јавни конкурс

за ангажовање пописивача на пројекту "Имовина локалне самоуправе - важна карика локалног економског развоја - фаза II"

Пројекат «Имовина локалне самоуправе–важна карика локалног економског развоја-фаза II“ финансира Европска унија у оквиру Програма Еxchange 5 из алокације за ИПА 2014, а спроводи Министарство државне управе и локалне самоуправе (МДУЛС) у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина (СКГО) као имплементационим партнером. Тело за уговарање свих пројеката грант шеме је Министарство финансија, односно Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније (CFCU). Пројекат спроводе општине Беочин и Шид и удружење Центар за равномерни регионални развој из Београда.

У складу са обавезним активностима на пројектуопштина Беочинобјављује јавни позив за ангажовање 7 екстерних пописивача са територије своје општине који ће спровести попис општинске имовине у трајању од 6 месеци. Ангажовани пописивачи ће радити на прикупљању података о општинској имовини, ажурирању базе података, и провери физичког стања објеката високоградње који су њена имовина. Поред овога, изабрани пописивачи ће бити у обавези да похађају тродневни тренинг за спровођење пописа и ажурирање базе података. 

Позивају се сва физичка лица са подручја општине Беочин, која су пријављена као незапослена у евиденцији Националне службе за запошљавање, да у периоду од 25. априла до 14. маја 2019. године пошаљу своју пријаву за наведену позицију Конкурсној комисији општине Беочин. 

Општи услови које кандидат треба да испуњава:

Посебни услови које кандидат треба да испуни:

Предност ће имати кандидати:

Прибављање доказа о чињеницама које су неопходне за одлучивање: 

Чланом 103. став 3. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“ број: 18/16), прописано је да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним.

Сагласно наведеном Комисија ће прибавити доказе о чињеницама о којима се води службена евиденција: уверење Националне службе за запошљавање да је подносилац пријаве незапослено лице; уверење о држављанству и потврду о пребивалиштву, изузев уколико кандидат изричито изјави да ће наведене податке прибавити сам. Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка. 

Неопходна документација за пријаву:

Заинтересована лица треба да у предвиђеном року доставе следећа документа:

  1. попуњену и потписану пријаву

  2. оригинал или оверену фотокопију документа (диплома, уверење), којом се потврђује стручна спрема каднидата;

  3. фотокопију очитане личне карту;

  4. фотокопију очитане возачке дозволе (уколико је кандитат поседује)

  5. оригинал потврде или уверења из евиденције Националне службе за запошљавање да се води као незапослено лице;

  6. фотокопију уверења о држављанству,

  7. фотокопију потврде о пребивалишту;

  8. фотокопију уверења да се против кандидата не води поступак истраге и кривични поступак;

  9. фотокопију уверења да кандидат није кажњаван;

  10. потписану изјаву у којој се кандидат опредељује да ли ће сам/а прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција (документа под тачком 5., 6., и 7. ), или ће то орган учинити уместо њега. 

Образац пријаве као и изјаву којом се опредењује за једну од две могућности (да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или ће то кандидат учинити сам), могуће је преузети на интернет страници општине Беочин www.beocin.rs у делу који се односи на расписани Јавни конкурс, или у Услужном центру Општинске управе општине Беочин, Светосавска бр.25 Попуњену изјаву неопходно је доставити уз горенаведену документацију како би орган могао даље да поступа. Потребно је да кандидати изјаву потпишу својеручно. 

Подношење пријаве:

Пријаве се подносе у периоду од 25. априла до 14. маја 2019. године, у затвореној коверти, лично или поштом на адресу Општина Беочин, Конкурсној комисији, Беочин, Светосавска бр. 25. 

Са назнаком: „ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА АНГАЖОВАЊЕ ПОПИСИВАЧА НА ПРОЈЕКТУ «ИМОВИНА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ–ВАЖНА КАРИКА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА-ФАЗА II“. 

Избор кандидата: 

Сви кандидати чије су пријаве благовремене и који испуњавају услове из Јавног конкурса, биће тестирани – тестирање ће обухватити проверу практичног знања кандидата на рачунару. Тестирање је елиминационог карактера и само са канидатима који прођу тестирање обавиће се интервју и бодовање, а на основу тога донети коначна Одлука о избору.

О датуму и месту тестирања кандидати ће бити обавештени телефонским путем, путем електронске поште или поште, на бројеве и адресе које су навели у пријави. 

Уколико током трајања пописа дође до спречености изабраног кандидата да извршава обавезе из уговора или уколико изабрани кандидат не испуњава обавезе из уговора у складу са пројектним задатком и планом рада, пописивач може бити замењен са другим кандидатом који је следећи на ранг листи. 

Општина Беочин ће са изабраним кандидатима потписати уговор на период од 6 месеци. Планирани период ангажовања пописивача је од 1.јуна до 30. новембра 2019. године. 

НАПОМЕНА: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, односно пријаве уз које нису приложени сви потребни докази неће бити узете у разматрање. 

Јавни конкурс се објављује на огласној табли Општинске управе општине Беочин и на интернет страници општине Беочин www.beocin.rs 

Детаљне информације се могу добити у просторијама Општинске управе општине Беочин, Светосавска 25, као и на телефон 021/870536 и 021/870260.

 

Преузмите документа за конкурс:

Exchange 5

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-