Сачекајте моменат!!!Општина Беочин
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Време у Беочину
18 °C  56 % Претежно облачно
-
Актуелни конкурси
-
-
-
-
Годишњи извештаји о раду јавних предузећа
Ценовник услуга јавних предузећа
Промо материјали и брошуре
Базе подазака
Службени лист општине Беочин
Питајте председника
Питајте председника скупштине
Јавне набавке

Служба за инспекцијске послове и урбанизам

Јавна презентација урбанистичких пројеката


РЕПУБЛИКА СРБИЈА-АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БЕОЧИН-ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за инспекцијске послове,
урбанизам и заштиту животне средине

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012-одлука УС, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 54/2013 решење УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/19 и 37/19 - др. закон) и члана 91. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС", бр. 32/2019)

О Г Л А Ш А В А
ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА УРБАНИСТИЧКО - АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БРОЈ 1631/82 И 1631/127 КО БЕОЧИН

СЗРУ ДУТАЈС БЕОЧИН, ул. Темерински пут бр. 145. Нови Сад, поднели су захтев за потврђивање УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА УРБАНИСТИЧКО - АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БРОЈ 1631/82 И 1631/127 КО БЕОЧИН, број УП-04/2019 из децембра 2019. године, израђен од "BIARH" Arhitektonski biro, Нови Сад, Трг слободе 3.

Јавана презентација Урбанистичког пројекта, у трајању од 7 дана, одржаће се у периоду од 07.02.2020. године до 13.02.2020. године, сваког радног дана од 9 до 12 часова у просторијама Општинске управе општине Беочин, Беочин ул. Светосавска бр. 25., соба број 5. Урбанистички пројекат је доступан и на интернет страници Општине Беочин www.beocin.rs (у делу урбанизам и грађевинарство).

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације, закључно са 13.02.2020. године, доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику Одељењу за инспекцијске послове, урбанизам и заштиту животне средине Општинске управе општине Беочин, Беочин ул. Светосавска бр. 25., сваким радним даном од 7 до 15 часова. Лице овлашћено за давање обавештења о јавној презентацији је Илија Јефтић, грађевински инспектор, телефон 021-870-260.


Преузмите пројекат

Урбанистички пројекта за урбанистичко - архитектонску разраду локације на катастарској парцели број 1631/82 И 1631/127 КО Беочин
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-