Сачекајте моменат!!!Општина Беочин
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Време у Беочину
19 °C  52 % Претежно облачно
-
Актуелни конкурси
-
-
-
-
Годишњи извештаји о раду јавних предузећа
Ценовник услуга јавних предузећа
Промо материјали и брошуре
Базе подазака
Службени лист општине Беочин
Питајте председника
Питајте председника скупштине
Јавне набавке

Јавни увид

РЕПУБЛИКА СРБИЈА-АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БЕОЧИН-ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за инспекцијске послове,
урбанизам и заштиту животне средине

На основу члана 50. став 1. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 72/09, 81/09-исп., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 - др. закон), члана 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", број 135/04 и 88/10) и Извештаја Комисије за планове Општине Беочин број 03-06-226/2/2019 од 23.12.2019. године

ОГЛАШАВА
ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД

НАЦРТА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПУТНИЧКОГ ПРИСТАНИШТА ОТВОРЕНОГ ЗА МЕЂУНАРОДНИ САОБРАЋАЈ У БАНОШТОРУ
И
ИЗВЕШТАЈА О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПУТНИЧКОГ ПРИСТАНИШТА ОТВОРЕНОГ ЗА МЕЂУНАРОДНИ САОБРАЋАЈ У БАНОШТОРУ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Јавни увид НАЦРТА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПУТНИЧКОГ ПРИСТАНИШТА ОТВОРЕНОГ ЗА МЕЂУНАРОДНИ САОБРАЋАЈ У БАНОШТОРУ број Е-2638 од децембра 2019. године и ИЗВЕШТАЈА О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПУТНИЧКОГ ПРИСТАНИШТА ОТВОРЕНОГ ЗА МЕЂУНАРОДНИ САОБРАЋАЈ У БАНОШТОРУ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ број Е-2638/1 од јануара 2020. године, израђене од стране ЈП „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“ НОВИ САД, у трајању од 30 дана одржаће се у периоду од 16. јануара 2020. године до 14. фебруара 2020. године, сваког радног дана од 9 до 12 часова, у просторијама Општинске управе општине Беочин, ул. Светосавска 25., соба број 5.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у плански документ и Извештај, као и да у току трајања јавног увида доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику Одељењу за инспекцијске послове, урбанизам и заштиту животне средине Општинске управе општине Беочин, Беочин ул. Светосавска 25. Нацрт планског документа и Извештаја је доступан и на интернет страници Општине Беочин www.beocin.rs (у делу урбанизам и грађевинарство).

Јавна седница Kомисије за планове одржаће се 17. фебруара 2020. године са почетком у 13,00 часова у просторијама СО Беочин, Светосавска 25., Беочин, велика сала. Заседање Kомисије обавиће се уз учешће обрађивача Плана и Извештаја. Раду Kомисије могу присуствовати представници правних лица и физичка лица која су поднела примедбе у писаном облику у току трајања јавног увида, која могу у одређеном времену образложити примедбе пред Kомисијом.

Ставља се ван снаге оглас од 30.12.2019.године о излагању на јавни увид НАЦРТА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПУТНИЧКОГ ПРИСТАНИШТА ОТВОРЕНОГ ЗА МЕЂУНАРОДНИ САОБРАЋАЈ У БАНОШТОРУ.


Преузмите документа

1) Нацрт Плана детаљне регулације за изградњу путничког пристаништа отвореног за међународни саобраћај у Баноштору

2) Извештај о стратешкој процени утицаја плана детаљне регулације за изградњу путничког пристаништа отвореног за међународни саобраћај у Баноштору на животну средину

3) Обавештење о измени термина одржавања јавне седнице Kомисије за планове
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-