Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Vreme u Beočinu
Čet 2.0 ° C.
-
Aktuelni konkursi
-
-
-
-
Godišnji izveštaji o radu javnih preduzeća
Cenovnik usluga javnih preduzeća
Promo materijali i brošure
Baze podazaka
Službeni list opštine Beočin
Pitajte predsednika
Pitajte predsednika skupštine
Javne nabavke
Беочин, 2016.

Актуелни конкурси

 1. НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ је објавила јавне конкурсе и позиве за:
  - организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослене особе са инвалидитетом у 2018. години;
  - организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2018. години. (Јавни позиви су отворени од дана објављивања до утрошка расположивих средстава, а најкасније до 02.04.2018. године.)
  - доделу субвенције послодавцима за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима у 2018. години;
  - доделу субвенција незапосленима за самозапошљавање у 2018. години;
  - реализацију програма стицања практичних знања;
  - реализацију програма стручне праксе у 2018. години;
  - учешће у финансирању програма обуке на захтев послодавца у 2018. години;(Јавни позиви су отворени од дана објављивања до утрошка расположивих средстава, а најкасније до 30.11.2018. године.)
  - доделу субвенције за самозапошљавање незапосленима ромске националности у 2018. години;
  - рефундацију трошкова подршке особама са инвалидитетом које запошљавају под посебним условима у 2018. години;
  - субвенцију зараде за особе са инвалидитетом без радног искуства у 2018. години.(Јавни позиви су отворени од дана објављивања до утрошка расположивих средстава, а најкасније до 31.12.2018. године.)


 2. ЗАВОД ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА расписује: КОНКУРС за доделу бесповратних средстава удружењима грађана/удружењима жена за финансирање пројекта у области равноправности полова са циљем унапређења положаја жена припадница националних мањина на територији АП Војводине. Средства се додељују удружењима грађана/удружењима жена са територије АП Војводине која испуњавају услове, а баве се унапређењем положаја жена и равноправности полова. Конкурс је отворен до 22.02.2018. године.

 3. Гаранцијски фонд АПВ је расписао Конкурс за одобравање гаранција за обезбеђење кредита намењених финансирању набавке опреме предузетницама, женама оснивачима малих предузећа и младима до 35 година старости који делатност обављају мање од три године са територије Аутономне Покрајине Војводине. Право учешћа на овом конкурсу имају: жене предузетнице, жене оснивачи малих предузећа и млади до 35 година старости, који обављају делатност мање од три године чије је пословно седиште радње или предузећа на територији Аутономне Покрајине Војводине. Конкурс остаје отворен до искоришћења гарантног потенцијала.

 4. Гаранцијски фонд АПВ је расписао Конкурс за одобравање гаранција за обезбеђење кредита намењених финансирању START UP програма радно неактивних жена и младих до 35 година старости са територије Аутономне Покрајине Војводине. Право учешћа на овом конкурсу имају: радно неактивне жене и млади до 35 година старости чије је пребивалиште, односно будуће пословно седиште радње или предузећа на територији Аутономне Покрајине Војводинe. Конкурс остаје отворен до искоришћења гарантног потенцијала.

 5. Гаранцијски фонд АПВ је расписао Конкурс за одобравање гаранција за обезбеђење кредита намењених финансирању набавке репроматеријала у пољопривреди. Право учепћа на конкурсу имају привредна друштва (микро, мала и средња), предузетници, земљорадничке задруге и регистрована пољопривредна газдинства. Конкурс остаје отворен до искоришћења гарантног потенцијала.

 6. Гаранцијски фонд АПВ је расписао Конкурс за одобравање гаранција за обезбеђење кредита намењених финансирању набавке енергетски ефикасне опреме и опреме неопходне за коришћење oбновљивих извора енергије. Право учепћа на конкурсу имају привредна друштва (микро, мала и средња), предузетници, земљорадничке задруге и регистрована пољопривредна газдинства. Конкурс остаје отворен до искоришћења гарантног потенцијала.

 7. Министарство трговине, туризма и телекомуникација расписује Jавни конкурс за доделу кредитних средстава за подстицање квалитета туристичке понуде у 2017. години. Конкурсом је предвиђена додела кредитних средстава за унапређење квалитета туристичке понуде и интензивирање њеног коришћења, изградњу туристичке инфраструктуре и супраструктуре као и усклађивање туристичких капацитета са Законом о туризму. Право на коришћење кредитних средстава имају привредна друштва регистрована за обављање делатности у области туризма, предузетнци који су регистровани за обављање делатности у области туризма и пољопривредна газдинства која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са Законом о пољопривреди и руралном развоју. Рок за подношење захтева је 1. октобар 2018. године.

 8. МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ- УПРАВА ЗА АГРАРНА ПЛАЋАЊА расписује ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење захтева за одобравање пројеката за ИПАРД подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава у набавку новог трактора. Јавни позив је отворен до 26. фебруара 2018. године.

 9. РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА СРБИЈЕ је објавила ЈАВНИ ПОЗИВ за ућешће у програму подршке секторима прерађивачке индустрије са циљем унапређења пословног амбијента и повећања конкурентности микро, малих и средњих предузећа у оквиру сектора прерађивачке индустрије груписане у четири области: индустрија машина и опреме, прехрамбена индустрија, дрвна и индустрија намештаја и индустрија гуме и пластике. Јавни позив је отворен до утрошка средстава.

 10. МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ- УПРАВА ЗА АГРАРНА ПЛАЋАЊА расписује ЈАВНИ ПОЗИВ за ИПАРД подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава – куповину нове механизације и опреме. Јавни позив је отворен до 26. фебруара 2018. године.

 11. Mинистарство просвете, науке и технолошког развоја расписује КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ СТУДЕНАТА У УСТАНОВУ СТУДЕНТСКО ОДМАРАЛИШТЕ „БЕОГРАД“ СА ЈЕДИНИЦАМА: 1. “РАДОЈКА ЛАКИЋ” НА АВАЛИ 2. “РАТКО МИТРОВИЋ” НА ЗЛАТИБОРУ ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ.

 12. Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад расписује КОНКУРС ЗА ДУГОРОЧНЕ КРЕДИТЕ ЗА ТРАЈНА ОБРТНА СРЕДСТВА са роком враћања кредита до 48 месеци у оквиру којих је обухваћен грејс период од 6 месеци. Право учешћа на конкурсу имају правна лица и предузетници који су разврстани као микро, мало или средње правно лице. Корисници средстава морају имати регистровано седиште на територији АП Војводине. Конкурс је отворен до искоришћења средстава планираних за његову реализацију или до доношења одлуке надлежног органа о затварању Kонкурса.

 13. Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад расписује КОНКУРС ЗА КРАТКОРОЧНЕ КРЕДИТЕ ЗА ОБРТНА СРЕДСТВА са роком враћања кредита до 12 месеци у оквиру којих је обухваћен грејс период од 3 месеци. Право учешћа на конкурсу имају правна лица и предузетници који су разврстани као микро, мало или средње правно лице. Корисници средстава морају имати регистровано седиште на територији АП Војводине. Конкурс је отворен до искоришћења средстава планираних за његову реализацију или до доношења одлуке надлежног органа о затварању Kонкурса.

 14. Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад расписује КОНКУРС ЗА ДУГОРОЧНЕ КРЕДИТЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ У ОКВИРУ ИПАРД ПРОГРАМА са роком враћања кредита до 7 година, у оквиру којих је обухваћен грејс период од 24 месеца. Корисници кредита су лица уписана у Регистар пољопривредних газдинстава са активним статусом који су примили решење од Управе за аграрна плаћања о одобрењу пројекта у оквиру ИПАРД подстицаја, и то: физичка лица – носиоци комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, предузетници, привредна друштва и земљорадничке задруге разврстани у микро, мало или средње правно лице у складу са законом којим се уређује рачуноводство. Корисници средстава морају имати регистровано седиште на територији АП Војводине. Инвестиција која је предмет финансирања се мора реализовати на територији АП Војводине. Конкурс је отворен до искоришћења средстава планираних за његову реализацију или до доношења одлуке надлежног органа о затварању Kонкурса.

 15. Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад расписује КОНКУРС ЗА ДУГОРОЧНЕ КРЕДИТЕ ЗА РАЗВОЈ ТУРИЗМА са роком враћања кредита до 7 година у оквиру којих је обухваћен грејс период од 24 месеца. Кредити ће се додељивати за финансирање инвестиционих улагања у областима туризма и угоститељства Право учешћа на конкурсу имају правна лица и предузетници који су разврстани као микро, мало или средње правно лице и физичка лица – носиоци комерцијалног породичног пољопривредног газдинства на територији АП Војводине, који имају активан статус газдинства и навршених мање од 70 година живота. Конкурс је отворен до искоришћења средстава планираних за његову реализацију или до доношења одлуке надлежног органа о затварању Kонкурса.

 16. Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад расписује КОНКУРС ЗА ДУГОРОЧНЕ КРЕДИТЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ са роком враћања кредита до 7 година у оквиру којих је обухваћен грејс период од 24 месеца. Право учешћа на конкурсу имају физичка лица – носиоци комерцијалног породичног пољопривредног газдинства на територији АП Војводине, који имају активан статус газдинства и навршених мање од 70 година живота. Инвестиција која је предмет финансирања се мора реализовати на територији АП Војводине. Конкурс је отворен до искоришћења средстава планираних за његову реализацију или до доношења одлуке надлежног органа о затварању Kонкурса.

 17. Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад расписује КОНКУРС ЗА ДУГОРОЧНЕ КРЕДИТЕ ЗА КУПОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА са роком враћања кредита до 7 година у оквиру којих је обухваћен грејс период од 24 месеца. Право учешћа на конкурсу имају физичка лица – носиоци комерцијалног породичног пољопривредног газдинства на територији АП Војводине, који имају активан статус газдинства и навршених мање од 70 година живота. Инвестиција која је предмет финансирања се мора реализовати на територији АП Војводине. Конкурс је отворен до искоришћења средстава планираних за његову реализацију или до доношења одлуке надлежног органа о затварању Kонкурса.

 18. Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад расписује КОНКУРС ЗА КРАТКОРОЧНЕ КРЕДИТЕ ЗА ОБРТНА СРЕДСТВА У ПОЉОПРИВРЕДИ са роком враћања транши кредита до 12 месеци од дана реализације кредита и периодом расположивости 48 месеци од дана прве реализације кредита Право учешћа на конкурсу имају физичка лица – носиоци комерцијалног породичног пољопривредног газдинства на територији АП Војводине, који имају активан статус газдинства и навршених мање од 70 година живота. Конкурс је отворен до искоришћења средстава планираних за његову реализацију или до доношења одлуке надлежног органа о затварању Kонкурса.

 19. Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад расписује КОНКУРС ЗА ДУГОРОЧНЕ КРЕДИТЕ ЗА НАБАВКУ НОВЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ са роком отплате до 60 месеци и грејс периодом од 6 месеци. Право учешћа на конкурсу имају физичка лица – носиоци комерцијалног породичног пољопривредног газдинства на територији АП Војводине, које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава, са активним статусом и има измирене накнаде за одводњавање. Конкурс је отворен до искоришћења средстава планираних за његову реализацију или до доношења одлуке надлежног органа о затварању Kонкурса.

 20. Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад расписује: КОНКУРС за дугорочне кредите за инвестициона улагања са роком отплате 84 месеца. Право учешћа на конкурсу имају правна лица и предузетници који су разврстани као микро, мало или средње правно лице. Корисници средстава морају имати регистровано седиште на територији АП Војводине. Конкурс је отворен до искоришћења средстава планираних за његову реализацију или до доношења одлуке надлежног органа о затварању конкурса.

 21. Фонд за развој Републике Србије - Кредити за предузетнике.
  Право на коришћење ових средстава имају предузетници регистровани у на подручју Републике Србије, који у претходне две године нису пословали са губитком. Рок отплате је од 5 до7 година, греј период 9 месеци до 1 године. Средства по овом програму могу се користит за кредитирање свих привредних грана. Детаљније информације на сајту Фонда за развој Републике Србије у делу кредити и гаранције.


 22. Министарство привреде је расписало јавни позив за доделу бесповратних средстава у оквиру програма подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању. Програм је намењен као финансијска подршка лицима која желе да покрену сопствени посао или постојећим предузетницима, микро и малим привредним друштвима, регистрованим на подручју Републике Србије. Привредни субјекти који задовоље услове Програма могу остварити право на финансијску подршку у виду бесповратних средстава у износу до 30% вредности улагања. Преостали износ улагања финансираће се из кредита Фонда. Детаљније информације на сајту Фонда за развој Републике Србије у делу кредити и гаранције.

 23. Фонд за развој Републике Србије - Инвестициони кредити.
  Право на коришћење ових средстава имају микро, мала и средња предузећа и велика правна лица регистрована на подручју Републике Србије. Средства по овом програму се могу користити за кредитирање свих привредних грана. Каматна стопа од 1,5% до 3% на годишњем нивоу. Рок отплате до 10 година са грејс периодом до 1 годину. Детаљније информације на сајту Фонда за развој Републике Србије у делу кредити и гаранције.


 24. Фонд за развој Републике Србије - Краткорочни кредити.
  Одобравају се привредним субјектима за повремена обртна средства, за подстицање конкуретности и ликвидности домаће привреде. Каматна стопа 2,5% на годишњем нивоу. Рок отплате од 3 до 12 месеци. Детаљније информације на сајту Фонда за развој Републике Србије у делу кредити и гаранције.


 25. Фонд за развој Републике Србије - Кредити за трајна и обртна средства за правна лица.
  Право на коришћење имају привредни субјекти разврстани као микро, мала, средња и велика правна лица, регистрована на територији Републике Србије и то: привредни субјекти који су у већинском приватном или државном власништву, осим јавних предузећа и привредни субјекти који имају учешће друштвеног капитала мање од 40%. Каматна стопа од 1,5% до 3% на годишњем нивоу. Рок отплате до 40 година, грејс период до 9 месеци. Детаљније информације на сајту Фонда за развој Републике Србије у делу кредити и гаранције.


-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-