Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Vreme u Beočinu
Uto 17.3 ° C.
-
Aktuelni konkursi
-
-
-
Godišnji izveštaji o radu javnih preduzeća
Cenovnik usluga javnih preduzeća
Promo materijali i brošure
Baze podazaka
Službeni list opštine Beočin
Pitajte predsednika
Pitajte predsednika skupštine
Javne nabavke
Беочин, 2016.

Актуелни конкурси

 1. Министарства омладине и спорта расписује ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИМА ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА КОЈИ СУ ОДОБРЕНИ ОД СТРАНЕ ЕВРОПСКЕ КОМИСИЈЕ И ДРУГИХ МЕЂУНАРОДНИХ ДОНАТОРА. Право учешћа на конкурсу имају удружења младих, удружења за младе и њихови савези који су регистровани на територији Републике Србије,који су уписани у Јединствену евиденцију удружења младих, удружења зa младе и њихових савеза, у складу са Правилником о садржини и начину вођења јединствене евиденције удружења младих, удружења за младе и њихових савеза коју води Министарство омладине и спорта. Рок за достављање предлога програма и пројеката је 15 дана од дана објављивања конкурса, односно до 4. септембра 2017. године.

 2. Покрајински секретаријат за привреду и туризам расписује КОНКУРС за доделу бесповратних средстава удружењима грађана са територије Аутономне Покрајине Војводине, за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала Аутономне Покрајине Војводине у 2017. години. Средства су намењена за организовање  Манифестације или учешће на Манифестацији. Право учешћа на Конкурсу имају  удружења грађана са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине, уписана у регистар Агенције за привредне регистре са активним статусом, које својим програмима афирмишу и подстичу циљеве Конкурса. Рок за подношење пријаве је 4. септембар 2017. године.

 3. ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ расписује ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА КОЈИ СВОЈУ ДЕЛАТНОСТ ОБАВЉАЈУ У ОКВИРУ КРЕАТИВНЕ ЕКОНОМИЈЕ  ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА У 2017. ГОДИНИ. Право учешћа на Јавном конкурсу имају привредна друштва и предузетници који су уписани у одговарајући регистар Агенције за привредне регистре и то: 1. привредна друштва, регистрована у АПР-у, која су  према финансијским извештајима за 2016. годину, разврстана на микро или мала привредна друштва у складу са Законом о рачуноводству, и 2. предузетници (који воде двојно или просто књиговодство и паушални порески обвезници). Рок за подношење пријава је 4. септембар 2017. године.

 4. ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ расписује ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА КОЈИ СВОЈУ ДЕЛАТНОСТ ОБАВЉАЈУ У ОКВИРУ КРЕАТИВНЕ ЕКОНОМИЈЕ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ ИЛИ СОФТВЕРА У 2017.ГОДИНИ. Право учешћа на Јавном конкурсу имају привредна друштва и предузетници уписани у регистар Агенције за привредне регистре са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине и то: 1. привредна друштва, регистрована у АПР-у која су према финансијским извештајима за 2016. годину, разврстана на микро или мала привредна друштва у складу са Законом о рачуноводству, као и 2.предузетници (који воде двојно или просто књиговодство и паушални порески обвезници). Рок за подношење пријава је 4. септембар 2017. године.

 5. ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ расписује ЈАВНИ КОНКУРС(поновљен) за доделу бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката примене соларне енергије у заливним системима. Право учешћа на конкурсу имају физичка лица – носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава са територије Аутономне покрајине Војводине. Бесповратна подстицајна средства која се додељују користиће се за набавку и монтаже нових соларних пумпних система за наводњавање (фотонапонски панели, соларна пумпа за воду, контролером, акумулатор) и остале пратеће електро и машинске опреме. Рок за подношење пријаве је до 24. августа 2017. године.

 6. ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО расписује К О Н К У Р С за доделу средстава за суфинансирање трошкова контроле и сертификације органске производње у 2017. години на територији АП Војводине. Средстава по овом конкурсу додељују се за суфинансирање трошкова контроле и сертификације производа добијених по методама органске производње од овлашћених организација које издају сертификат, за органске производе у 2017. години; Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и која се налазе у активном статусу. Пријаве за конкурс подносе се закључно са 24. новембром 2017. године.

 7. ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО – расписује ДРУГИ КОНКУРС за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у опрему за хладњаче, машине, опрему за прераду уљарица и сушаре за ароматично, зачинско и лековито биље у 2017. години. Циљ и предмет конкурса јесу подизања техничко технолошке опремљености пољопривредних газдинстава, на основу доделе бесповратних средстава. Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и који се налазе у активном статусу. Конкурс је отворен до утрошка средстава, а закључно са 15.09.2017. године.

 8. ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО – расписује ДРУГИ КОНКУРС за доделу средстава за суфинансирање набавке опреме за наводњавање и изградњу експолотационих бунара на територији АП Војводине у 2017. години. Предмет конкурса јесте додела бесповратних средстава за суфинансирање система за наводњавање. Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и који се налазе у активном статусу. Конкурс је отворен до утрошка средстава, а закључно са 15.09.2017. године.

 9. Покрајински секретаријат за образовање, прописе,управу и националне мањине – националне заједнице расписује -КОНКУРС за суфинансирање пројеката очувања и неговања међунационалне толеранције у Војводини у 2017. години. Средства се додељују за суфинансирање програма, пројеката и активности организација, удружења, асоцијација и других субјеката, које имају за циљ афирмацију вредности мултикултурног друштва и очување и неговање међунационалне толеранције у Војводини у 2017. години. На конкурс се могу пријавити искључиво регистрована правна лица – организације, удружења, асоцијације и други субјекти са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине, чија се делатност заснива на очувању међунационалне толеранције, односно организације, удружења и асоцијације (непрофитне организације) чији су програми, пројекти или активности усмерени на очување и неговање међунационалне толеранције у Аутономној покрајини Војводини. Конкурс је отворен до 28. августа 2017. године.

 10. Министарство привреде Републике Србије и Агенција за мала и средња предузећа Европске уније објавили су ЈАВНИ ПОЗИВ у оквиру COSME програма за подршку сектору малих и средњих предузећа и предузетништва у области модне индустрије и туризма, а кроз унапређење и подршку акцелераторима, инкубаторима и другим организацијама за подршку високо-технолошким, иновативним и креативним start-up компанијама и малим и средњим предузећима. Апликанти морају да формирају међународни конзорцијум – пословну мрежу сачињену од приватних или институција јавног права који пружају подршку start-up компанијама и малим и средњим предузећима. Пријава се подноси електронски до 19. октобра 2017. до 17 часова.

 11. Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице расписује КОНКУРС за суфинансирање пројеката очувања и неговања међунационалне толеранције у Војводини у 2017. години. На конкурс се могу пријавити искључиво регистрована правна лица – организације, удружења, асоцијације и други субјекти са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине, чија се делатност заснива на очувању међунационалне толеранције. Конкурс је отворен до 28. августа 2017. године.

 12. МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ВОДОПРИВРЕДЕ И ШУМАРСТВА - ЈАВНИ КОНКУРС ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ OБУКЕ „ПОДРШКА РАЗВОЈУ ИЗВОЗНИХ КАПАЦИТЕТА АГРОБИЗНИС КОМПАНИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ “ - Предмет конкурса је избор агробизнис компанија/задруга/удружења произвођача чији ће представници учествовати у програму обуке који има за циљ развој постојећих и даље унапређење извозних капацитета. Учесници тренинга могу бити представници извозно орјентисаних компанија/задруга/удружења произвођача регистрованих на подручју Републике Србије и уписаних у Агенцији за привредне регистре који се баве производњом и прерадом воћа, поврћа, меса и млека. Пријављивање на конкурс је најкасније до 1. септембра 2017. године.

 13. МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ- ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА.Предмет конкурса је додела подстицајних средстава за поновну употребу и искоришћавање отпада као секундарне сировине или за добијање енергије и за производњу кеса – трегерица за вишекратну употребу за 2017. годину. На јавни конкурс могу се пријавити: Оператери постројења за  поновно искоришћење, односно третман отпада који имају дозволу у складу са Законом о управљању отпадом. Произвођачи пластичних кеса – трегерица за вишекратну употребу дебљине преко 20 µm. Пријаве на конкурс примају се до 31.01.2018. године.

 14. Покрајински секретаријат за спорт и омладину расписује КОНКУРС за финансирање посебног програма у складу са Акционим планом Програма развоја спорта у АП Војводини 2016-2018. Конкурс је намењен спортским организацијама. Конкурс је отворен до 30. новембра 2017. године.

 15. Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство расписује КОНКУРС за доделу бесповратних средстава за опремање сточарских фарми у АП Војводини у 2017. години. Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу. Конкурс је отворен до утрошка средстава, а закључно са 31.08.2017. године.

 16. Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство расписује КОНКУРС за доделу бесповратних средстава за суфинансирање набавкe опреме за заштиту од временских непогода и елемената потребних за подизање воћарских и виноградарских засада. Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу. Конкурс је отворен до утрошка средстава, а закључно са 15.09.2017. године.

 17. Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство расписује КОНКУРС за доделу средстава за суфинансирање набавке конструкција и опреме за биљну производњу у заштићеном простору на територији АП Војводине у 2017. години. Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу. Конкурс је отворен до утрошка средстава, а закључно са 15.09.2017. године.

 18. Министарство просвете, науке и технолошког развоја расписује КОНКУРС за доделу ученичких кредита ученицима средњих школа у Републици Србији за школску 2017/2018. годину. Право на ученички кредит, у складу са законом, имају ученици средњих школа, образовање у трогодишњем трајању наставе, чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, који су први пут уписани у одређени разред у текућој школској години, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који имају држављанство Републике Србије, који се школују за образовни профил за дефицитарно занимање, који нису поновили ниједан разред и чији родитељ, односно старатељ има пребивалиштена територији Републике Србије. Рок за пријављивање на конкурс је од 1. до 30. септембра 2017. године.

 19. Министарство просвете, науке и технолошког развоја расписује КОНКУРС за доделу ученичких стипендија ученицима средњих школа у Републици Србији за школску 2017/2018. годину. Право на ученичку стипендију, у складу са законом, имају ученици средњих школа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, који су први пут уписани у одређени разред у текућој школској години, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који имају држављанствоРепублике Србије, који стално постижу одличан успех у учењу и владању и чији родитељ или старатељ има пребивалиште на територији Републике Србије. Рок за пријављивање на конкурс је од 1. до 30. септембра 2017. године.

 20. Министарство просвете, науке и технолошког развоја расписује КОНКУРС за доделу студентских кредита студентима високошколских установа у Републици Србији за школску 2017/2018. годину. Право на студентски кредит, у складу са законом, имају студенти високошколских установа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, који су уписани први пут у текућој школској години на студије првог, другог или трећег степена, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који нису у радном односу, који имају држављанство Републике Србије, који су први пут уписани у зимски семестар студија и који имају пребивалиште на територији Републике Србије. Рок за пријављивање на конкурс је од од 1. до 31. октобра 2017. године.

 21. Министарство просвете, науке и технолошког развоја расписује КОНКУРС за доделу студентских стипендија студентима високошколских установа у Републици Србији за школску 2017/2018. годину. Право на студентску стипендију, у складу са законом, имају студенти високошколских установа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, који су уписани први пут у текућој школској години на студије првог, другог или трећег степена, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који нису у радном односу, који имају држављанство Републике Србије, који нису губили ниједну годину током студија, уз максималну ефикасност током студирања, који су према наставном програму високошколске установе на којој студирају положили све испите из претходних година студија и постигли просечну оцену најмање 9,00 (девет) и који имају пребивалиште на територији Републике Србије. Рок за пријављивање на конкурс је од 1. до 31. октобра 2017. године.

 22. Министарство просвете, науке и технолошког развоја расписује КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ УЧЕНИЧКИХ И СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА ИЗУЗЕТНО НАДАРЕНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА у Републици Србији за школску 2017/2018. годину. Пријаве за стипендију с потребном документацијом подносе се од 1.10. до 1.11.2017. године.

 23. Покрајински завод за равноправност полова расписује Конкурс за доделу бесповратних средстава брачним паровима на територији АП Војводине за куповину сеоских кућа са окућницом. Право учешћа на Конкурсу имају: супружници чија брачна заједница траје најмање годину дана и ванбрачни партнери са трајнијом заједницом живота, у складу са Законом. Пријаве на Конкурс ће се примати до 30. септембра 2017. године.

 24. Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство Нови Сад расписује Конкурс за расподелу средстава из буџетског фонда за развој ловства АП Војводине за 2017. годину. Право учешћа на конкурсу има подносилац пријаве (корисник ловишта, привредна друштва и научно – истраживачке установе, које су регистроване за делатност ловства), који за исту намену и за исту локацију није користио, нити користи средства буџетског фонда за развој ловства Републике Србије и буџетског фонда за развој ловства АП Војводине. Пријаве на конкурс са осталом потребном документацијом подносе се до утрошка средства, а најкасније до 14.09.2017. године.

 25. Mинистарство просвете, науке и технолошког развоја расписује КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У УСТАНОВЕ ЗА СМЕШТАЈ И ИСХРАНУ УЧЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ. Пријављивање кандидата на конкурс обавиће се у следећим роковим: - за прву расподелу - од 4. до 17. јула 2017. године, - за преостала слободна места - од 21. до 25. августа 2017. године, - за осетљиве друштвене групе, за оне који нису добили смештај у првој расподели - од 21. до 25. августа 2017. године.

 26. Mинистарство просвете, науке и технолошког развоја расписује КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ СТУДЕНАТА ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У УСТАНОВЕ ЗА СМЕШТАЈ И ИСХРАНУ СТУДЕНАТА ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ.

 27. Mинистарство просвете, науке и технолошког развоја расписује КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ СТУДЕНАТА У УСТАНОВУ СТУДЕНТСКО ОДМАРАЛИШТЕ „БЕОГРАД“ СА ЈЕДИНИЦАМА: 1. “РАДОЈКА ЛАКИЋ” НА АВАЛИ 2. “РАТКО МИТРОВИЋ” НА ЗЛАТИБОРУ ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ.

 28. Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност расписује ЈАВНИ КОНКУРС за финансирање програме сарадње научноистраживачких организација и привреде. У оквиру овог програма биће финансирана сарадња привредних друштава или јавних предузећа са акредитованом научноистраживачком организацијом (институти, факултети, универзитети и центри изузетних вредности), са седиштем на територији АП Војводине. Пријаве на конкурс могу да подносе привредна друштва и јавна предузећа. Конкурс је отворен од датума расписивања конкурса до утрошка планираних средстава.

 29. Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство расписује Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција за прераду воћа, поврћа (укључујући и печурке), грожђа, производњу вина и јаких алкохолних пића на територији АП Војводине у 2017. години. Предмет конкурса јесте додела бесповратних средстава у нову опрему за сушење, замрзавање, бланширање, пастеризацију, стерилизацију производа од воћа и поврћа (укључујући и печурке), опрему за производњу вина и јаких алкохолних пића и опрему за пријем, прераду, пуњење и паковање производа од воћа, поврћа, грожђа, вина и јаких алкохолних пића. Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и која се налазе у активном статусу. Конкурс је отворен до утрошка средстава, а закључно са 10.09.2017. године.

 30. Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима расписује JАВНИ ПОЗИВ за пружање помоћи у виду бесплатног аутобуског превоза, "Иди - види посете" лицима избеглим и прогнаним из републике Хрватске, а којa имају пребивалиште на територији Аутономне Покрајине Војводине. Циљ расписивања јавног позива је реализовање услуга бесплатног превоза лица избеглих и прогнаних са територије Републике Хрватске ради прибављања основне документације, подношења захтева за обнову и реализације других права у земљи порекла. У овој години биће финансирани поласци на релацији: Нови Сад – Рума – Батровци – Поповача – Петриња – Глина – Војнић – Слуњ – Кореница – Удбина – Грачац –Книн- Обровац –Бенковац и повратак на истој релацији. Јавни позив остаје отворен до утрошка обезбеђених средстава, а најкасније до 31. децембра 2017. године. За први полазак у 2017. години пријаве се примају до 25. маја 2017. године. Сваког наредног месеца пријаве се примају најкасније 4 дана пре планираног поласка.

 31. МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ Јавни позив доделу бесповратних средстава у оквиру Програма подршке малим предузећима за набавку опреме. Општи циљ је набака производне опреме и опреме директно укључене у процес производње размењивих добара и то:
  1. нове производне опреме или машине,
  2. транспортно манипулативних средстава укључених у процес производње и унутрашњег транспорта
  3. нових делова, специјализованих алата за машине или других капиталних добара.
  Јавни позив је отворен до утрошка расположивих средстава.


 32. Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице расписује Конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката удружења у области основног и средњег образовања и за суфинансирање организација националних мањина – националних заједница у АП Војводини за 2017. годину. Право учествовања на Конкурсу имају удружења са седиштем на територији АП Војводине која су као један од циљева удруживања статутом предвидела активности у области образовања. Пријаве на конкурс се подносе од дана објављивања конкурса, а најкасније до 15. новембра 2017. године;

 33. Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство расписује -КО НКУРС за доделу средстава за суфинансирање трошкова увођењa и сертификацијe система безбедности и квалитета хране и производа са ознаком географског порекла у 2017. години на територији АП Војводине. Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу (физичка и правна лица). Пријаве за конкурс подносе се закључно са 24. новембром 2017. године.

 34. Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство расписује - Конкурс за доделу средстава за подизање нових рибњака и реконструкцију постојећих на територији АП Војводине за 2017.годину. Право на подстицаје остварују правна лица и земљорадничке задруге која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу. Пријаве на конкурс са осталом потребном документацијом подносе се закључно са 15.09.2017. године.

 35. Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад расписује: КОНКУРС за дугорочне кредите за инвестициона улагања са роком отплате 84 месеца. Право учешћа на конкурсу имају правна лица и предузетници који су разврстани као микро, мало или средње правно лице. Корисници средстава морају имати регистровано седиште на територији АП Војводине. Конкурс је отворен до искоришћења средстава планираних за његову реализацију или до доношења одлуке надлежног органа о затварању конкурса.

 36. Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад расписује: КОНКУРС за дугорочне кредите за трајна обртна средства са роком отплате 48 месеци. Право учешћа на конкурсу имају правна лица и предузетници којису разврстани као микро, мало или средње правно лице. Корисници средстава морају имати регистровано седиште на територији АП Војводине.Конкурс је отворен до искоришћења средстава планираних за његову реализацију или до доношења одлуке надлежног органа о затварању конкурса.

 37. Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад расписује: КОНКУРС за краткорочне кредите за обртна средства на 12 месеци са периодом расположивости средстава од 36 месеци (три транше). Право учешћа на конкурсу имају правна лица и предузетници који су разврстани као микро, мало или средње правно лице. Корисници средстава морају имати регистровано седиште на територији АП Војводине. Конкурс је отворен до искоришћења средстава планираних за његову реализацију или до доношења одлуке надлежног органа о затварању конкурса.

 38. Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад расписује: КОНКУРС за дугорочне кредите за пољопривреду са роком отплате до 60 месеци. Право учешћа на конкурсу имају физичка лица – носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава на територији АП Војводине, који имају активан статус. Конкурс је отворен до искоришћења средстава планираних за његову реализацију или до доношења одлуке надлежног органа о затварању конкурса.

 39. Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад расписује: КОНКУРС за дугорочне кредите за куповину пољопривредног земљишта са роком отплате од 72 месеца. Право учешћа на конкурсу имају физичка лица – носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава на територији АП Војводине, који имају активан статус. Конкурс је отворен до искоришћења средстава планираних за његову реализацију или до доношења одлуке надлежног органа о затварању конкурса.

 40. Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад расписује: КОНКУРС за краткорочне кредите за обртна средства у пољопривреди са роком од 9 месеци и периодом расположивости средстава од 36 месеци (четири транше). Право учешћа на конкурсу имају физичка лица – носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава на територији АП Војводине, који имају активан статус. Конкурс је отворен до искоришћења средстава планираних за његову реализацију или до доношења одлуке надлежног органа о затварању конкурса.

 41. Министарство привреде расписује - ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу бесповратних средстава у оквиру програма подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике  у пословању у 2017. години. Право да се пријаве на Јавни позив имају предузетници, микро и мала привредна друштва, који су регистровани у Агенцији за привредне регистре најраније у 2016. години. Јавни позив је отворен док се расположива средства не утроше.

 42. Национална служба за запошљавање - ЈАВНИ КОНКУРС за реализацију програма стручне праксе у 2017. години Право учешћа у реализацији програма стручне праксе може остварити послодавац који припада: приватном сектору (удео приватног капитала у власничкој структури 100%), јавном сектору, и то искључиво за послове у области здравства, образовања и социјалне заштите. Јавни позив је отворен од дана објављивања у средствима јавног информисања до утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену, а најкасније до 30.11.2017. године.

 43. Национална служба за запошљавање - ЈАВНИ ПОЗИВ послодавцима за доделу субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима у 2017. години. Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима одобрава се послодавцима који припадају приватном сектору, у једнократном износу, ради запошљавања незапослених који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање. Јавни позив је отворен од дана објављивања у средствима јавног информисања до утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену, а најкасније до 30.11.2017. године.

 44. Национална служба за запошљавање - JАВНИ КОНКУРС за субвенцију зараде за особе са инвалидитетом без радног искуства у 2017. години. Послодавац који на неодређено време запосли особу са инвалидитетом без радног искуства, има право на субвенцију зараде за ту особу, у трајању од 12 месеци од дана заснивања радног односа. Послодавцем, у смислу прописа о државној помоћи, сматра се привредни субјект, односно свако правно и физичко лице, независно од правног облика и начина финансирања, које у обављању економске делатности учествује у производњи и промету робе или пружању услуга на тржишту. Јавни конкурс је отворен од дана објављивања у средствима јавног информисања до утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену, а најкасније до 31.12.2017. године.

 45. Национална служба за запошљавање - ЈАВНИ КОНКУРС за рефундацију трошкова подршке особама са инвалидитетом које се запошљавају под посебним условима у 2017. години. Послодавац који запосли особу са инвалидитетом која се запошљава под посебним условима може да оствари право на рефундацију трошкова. Послодавцем, у смислу прописа о државној помоћи, сматра се привредни субјект, односно свако правно и физичко лице, независно од правног облика и начина финансирања, које у обављању економске делатности учествује у производњи и промету робе или пружању услуга на тржишту. Јавни конкурс је отворен од дана објављивања у средствима јавног информисања до утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену, а најкасније до 31.12.2017. године.

 46. Национална служба за запошљавање - ЈАВНИ КОНКУРС за реализацију програма стицања практичних знања у 2017. години за вишкове запослених и дугорочно незапослена лица која се налазе на евиденцији незапослених Националне службе за запошљавање дуже од 18 месеци. Право учешћа у реализацији програма стицања практичних знања за вишкове запослених и дугорочно незапослена лица може да оствари послодавац под условом да припада приватном сектору (удео приватног капитала у власничкој структури 100%). Јавни позив је отворен од дана објављивања у средствима јавног информисања до утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену, а најкасније до 30.11.2017. године

 47. Национална служба за запошљавање - ЈАВНИ ПОЗИВ за реализацију програма стицања практичних знања за неквалификована лица у 2017. години. Право учешћа у реализацији програма стицања практичних знања за неквалификована лица, може да оствари послодавац под условом да припада приватном сектору (удео приватног капитала у власничкој структури 100%). Јавни позив је отворен од дана објављивања у средствима јавног информисања до утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену, а најкасније до 30.11.2017. године

 48. Национална служба за запошљавање - ЈАВНИ ПОЗИВ за учешће у финансирању програма обуке на захтев послодавца у 2017. години. Право учешћа у реализацији програма обуке на захтев послодавца у 2017. години може да оствари послодавац под условом да припада приватном сектору (удео приватног капитала у власничкој структури 100%) или да је предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом које послује са већинским државним капиталом. Јавни позив је отворен од дана објављивања у средствима јавног информисања до утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену, а најкасније до 30.11.2017. године.

 49. МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА расписује ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење предлога пројеката на СТАЛНИ ОТВОРЕН КОНКУРС ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2017. години. Предмет конкурса је финансирање или учешће у финансирању програма које реализују удружења особа са инвалидитетом или друге социјално хуманитарне организације регистроване на територији Републике Србије, а који доприносе унапређењу положаја особа са инвалидитетом до њиховог пуног учешћа у друштву кроз уклањање препрека са којима се сусрећу у различитим областима друштвеног живота. Конкурс је отворен до 17. новембра 2017. године.

 50. МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА расписује ЈАВНИ КОНКУРС за доделу кредитних средстава за подстицање квалитета туристичке понуде у 2017. години. Право коришћења кредитних средстава имају привредна друштва регистрована за обављање делатности у области туризма, предузетници који су регистровани за обављање делатности у области туризма и пољопривредна газдинства која су уписана у регистар пољопривредних газдинстава у складу са Законом о пољопривреди и руралном туризму. Конкурс је отворен до 1. новембра 2017. године.

 51. МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ расписало је Јавни позив за доделу бесповратних средстава у оквиру Програма подстицања развоја предузетништва кроз развојне пројекте. Средства опредељена Програмом намењена су за:
  - изградњу / доградњу / реконструкцију / адаптацију / санацију / куповину производног простора или пословоног простора (искључиво уколико је у саставу производног простора),
  - куповину производне опреме (нове или половне, не старије од пет година), укључујући доставна возила која служе за превоз сопствених производа и друга транспортна средства укључена у процес производње,
  – набавку софтвера и других нематеријалних улагања,
  – трајна обртна средства.
  Позив је отворен до утрошка средстава.


 52. Фонд за развој Републике Србије - Кредити за предузетнике.
  Право на коришћење ових средстава имају предузетници регистровани у на подручју Републике Србије, који у претходне две године нису пословали са губитком. Рок отплате је од 5 до7 година, греј период 9 месеци до 1 године. Средства по овом програму могу се користит за кредитирање свих привредних грана. Детаљније информације на сајту Фонда за развој Републике Србије у делу кредити и гаранције.


 53. Министарство привреде је расписало јавни позив за доделу бесповратних средстава у оквиру програма подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању. Програм је намењен као финансијска подршка лицима која желе да покрену сопствени посао или постојећим предузетницима, микро и малим привредним друштвима, регистрованим на подручју Републике Србије. Привредни субјекти који задовоље услове Програма могу остварити право на финансијску подршку у виду бесповратних средстава у износу до 30% вредности улагања. Преостали износ улагања финансираће се из кредита Фонда. Детаљније информације на сајту Фонда за развој Републике Србије у делу кредити и гаранције.

 54. Фонд за развој Републике Србије - Инвестициони кредити.
  Право на коришћење ових средстава имају микро, мала и средња предузећа и велика правна лица регистрована на подручју Републике Србије. Средства по овом програму се могу користити за кредитирање свих привредних грана. Каматна стопа од 1,5% до 3% на годишњем нивоу. Рок отплате до 10 година са грејс периодом до 1 годину. Детаљније информације на сајту Фонда за развој Републике Србије у делу кредити и гаранције.


 55. Фонд за развој Републике Србије - Краткорочни кредити.
  Одобравају се привредним субјектима за повремена обртна средства, за подстицање конкуретности и ликвидности домаће привреде. Каматна стопа 2,5% на годишњем нивоу. Рок отплате од 3 до 12 месеци. Детаљније информације на сајту Фонда за развој Републике Србије у делу кредити и гаранције.


 56. Фонд за развој Републике Србије - Кредити за трајна и обртна средства за правна лица.
  Право на коришћење имају привредни субјекти разврстани као микро, мала, средња и велика правна лица, регистрована на територији Републике Србије и то: привредни субјекти који су у већинском приватном или државном власништву, осим јавних предузећа и привредни субјекти који имају учешће друштвеног капитала мање од 40%. Каматна стопа од 1,5% до 3% на годишњем нивоу. Рок отплате до 40 година, грејс период до 9 месеци. Детаљније информације на сајту Фонда за развој Републике Србије у делу кредити и гаранције.


-
-
-
-
-
-
-