Сачекајте моменат!!!Општина Беочин
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Време у Беочину
19 °C  52 % Претежно облачно
-
Актуелни конкурси
-
-
-
-
Годишњи извештаји о раду јавних предузећа
Ценовник услуга јавних предузећа
Промо материјали и брошуре
Базе подазака
Службени лист општине Беочин
Питајте председника
Питајте председника скупштине
Јавне набавке
<< Назад

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БЕОЧИН – ОПШТИНСКА УПРАВА
Служба за инспекцијске послове и урбанизам
Б Е О Ч И Н

ОБАВЕШТЕЊЕ О МОГУЋНОСТИМА ОЗАКОЊЕЊА
НЕЗАКОНИТО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА 

Законом о озакоњењу објеката (закон је објављен у „Службеном гласнику РС“, бр. 96/2015 од 26.11.2015. године), који је ступио на снагу 27.11.2015. године, прописано је да предмет озакоњења могу бити следећи објекти:

  1. Објекат за који је поднет захтев за легализацију у складу са раније важећим законом којим је била уређена легализација објеката, до 29. јануара 2014. године и такви захтеви се сматрају захтевима у смислу Закона о озакоњењу објеката, што значи да власници незаконито изграђених објеката који су поднели захтев по раније важећим прописима немају обавезу поновног подношења захтева;

За објекта за које је поднет захтев за легализацију објеката по раније важећим законима, поступак се покреће даном ступања на снагу Закона о озакоњењу објеката и надлежни орган ће писменим путем обавестити власника незаконито изграђеног објекта о потребној документацији коју ће власник доставити како би се окончао поступак озакоњења.

  1. Објекат за који није поднет захтев за легализацију у складу са раније важећим законима којима је била уређена легализација објеката, а који је видљив на сателитском снимку територије Републике Србије за 2015. годину;

За објекте за које није поднет захтев за легализацију у складу са раније важећим законима извршиће се попис, односно евидентирање незаконито изграђених објеката. По завршетку пописа, надлежни грађевински инспектор ће донети појединачна решења о рушењу објеката, за незаконито изграђен објекат који је на попису. По основу решења грађевинског инспектора, Служаба за инспекцијске послове и урбанизам ће по службеној дужности покренути поступак озакоњења и писменим путем ће обавестити власника незаконито изграђеног објекта о потребној документацији коју ће власник доставити како би се окончао поступак озакоњења.

Власници незаконито изграђених објеката, делова објекта, односно изведених радова без одобрења за извођење радова (по члану 145. Закона о планирању и изградњи) за које није поднет захтев за легализацију објекта по раније важећим законима могу обавестити грађевинску инспекцију да имају незаконито изграђени објекат.

Формулар обавештења могуће је преузети у згради Општине Беочин у Беочину, ул. Светосавска бр. 25, у просторијама Месних канцеларија Раковац, Беочин, Беочин село, Бразилија, Черевић, Баноштор, Свилош, Грабово, Сусек и Луг, као и на интернет страници Општине Беочин www.beocin.rs. Попуњен формулар обавештења доставити грађевинској инспекцији путем писарнице Општинске управе Беочин, Беочин ул. Светосавска бр.25. Формулар се може доставити лично, путем поште или предајом у месној канцеларији.

  1. Објекат за који је поднет захтев у складу са Законом о посебним условима за упис права својине на објектима изграђеним без грађевинске дозволе, за које поступак није правноснажно окончан;

Поступак се покреће даном достављања списа предмета од стране РГЗ, Службе за катастар непокретности Беочин и надлежни орган ће писменим путем обавестити власника незаконито изграђеног објекта о потребној документацији коју ће власник доставити како би се окончао поступак озакоњења.

  1. Објекат на коме је уписано право својине у складу са Законом о посебним условима за упис права својине на објектима изграђеним без грађевинске дозволе.

За лица која су власници објеката наведених у тачки 4, поступак се покреће подношењем захтева за озакоњење. То лице захтев подноси у року од 6 месеци од дана ступања на снагу Закона о озакоњењу објеката, односно до 27. маја 2016. године.

НАПОМЕНА: Закон о озакоњењу објеката се не примењује:

  1. на објекте за које је, издато решење о грађевинској дозволи (који су изграђени у складу са одобреном техничком документацијом), а који се користе без издатог решења о употребној дозволи. Решење о употребној дозволи прибавља се у складу са законом којим се уређује изградња објеката;

  2. на објекте који су изграђени у складу са прописима по којима у време изграње није била прописана обавеза прибављања грађевинске дозволе.

ШЕФ СЛУЖБЕ
Љубица Цесарец

Преузмите обавештење

Обавештење за евидентирање
незаконито изграђених објеката
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-